25.07.2021. Исследования на Камбулате

25.07.2021. Исследования на Камбулате.

 Исследователь - Арина Кузьмина

Вырезка в камнях север-юг:

1.vyrezka_v_kamnyah_sever-yug_veb.jpg

2.vyrezka_v_kamnyah_sever-yug_veb.jpg

Срез скалы север-юг:

3.srez_skaly_sever-yug_veb.jpg

Срез скалы в направлении на восток к амбразуре из камней:

4.srez_skaly_v_napravlenii_na_vostok_k_ambrazure_iz_kamney_veb.jpg

Параллельные направления вырезок в скале север-юг:

5.parallelnye_napravleniya_vyrezok_v_skale_sever-yug_veb.jpg

Камни лежат по кругу на наблюдательной площадке:

6.kamni_lezhat_po_krugu_na_nablyudptelnoy_ploshchadke_veb.jpg

7.kamni_lezhat_po_krugu_na_nablyudatelnoy_ploshchadke_veb.jpg

Вытоптанное место:

8.vytoptannoe_mesto_veb.jpg

Несколько вытоптанных площадок:

9.neskolko_vytoptannyh_ploshchadok_veb.jpg

Верхний камень в амбразуре закреплён в упор:

10.verhniy_kamen_v_ambrazure_zakrplyon_v_upor_veb.jpg